همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

فاطمه آقاجانی

کشاورزی، منابع طبیعی گرایش محیط زیست مدیر اجرایی بخش نشریات موسسه تحقیقات خاک و آب

journalwater@yahoo.com
02636220160